Aktualności

Uroczystości w Szkole Policji w Słupsku

W piatek 30 listopada senator Kazimierz Kleina uczestniczył w uroczystości pożegnania oddziału policji, który wyjeżdzał z misją pokojową Organizacji Narodów Zjednoczonych do Kosowa. Kazimierz Kleina jest wiceprzewodniczący polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, którego głównym zadaniem jest umacnianie bezpieczeństwa i współpracy na obszarze działania  w trzech wymiarach bezpieczeństwa: polityczno-wojskowym, gospodarczo-ekologicznym  i ludzkim.

3. posiedzenie Senatu RP

W dniach 19 i 20 grudnia planowane jest 3. posiedzenie Senatu RP. Na posiedzeniu tym zostaną rozpatrzone następujące punkty:

EURO 2012

W poniedziałek 10 grudnia senator Kazimierz kleina uczestniczył w spotakniu zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Gdańska poswięconym omówieniu bieżącego stanu przygotowań Gdańska i Pomorza Do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.

Nowy Wojewoda Pomorski

Z nominacji Premiera Donalda Tuska nowym Wojewodą Pomorskim został Roman Zaborowski - dotychczasowy starosta bytowski.

Wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska

W sobotnim głosowaniu Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Donalda Tuska. Wniosek o wotum zaufania poparło 238 posłów, przeciw było 204, 2 wstrzymało sie od głosu.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej

Plan posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej Wtorek 27 listopada 2007 r.

  • Wybór zastępców przewodniczącego komisji
  • Informacja Biura Legislacyjnego nt. udziału Senatu w procedurze uchwalania ustawy budżetowej

2.posiedzenie Senatu RP

Porządek 2. poseidzenia Senatu RP:

  • złożenie ślubowania przez senatora Rafała muchackiego
  • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym - Projekt powinien wejść w życie z dniem 5 grudnia 2007 r., w przeciwnym wypadku doradcy podatkowi stracą prawo do wykonywania czynności polegających na prowadzeniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, a także nie będą mogli wykonywać zawodu, uczestnicząc jako osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek lub jako uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej.
  • Zmiana w składzie komisji senackiej

Praca w Senacie

Senator Kazimierz Kleina w Senacie VII kadencji będzie pracował w dwóch komisjach:

  • Komisja Gospodarki Narodowej - Przedmiotem działania komisji są bieżąca i perspektywiczna polityka gospodarcza państwa, zasady kształtowania stosunków własnościowych i przekształcenia własnościowe, restrukturyzacja gospodarki, system finansowy państwa (w tym polityka pieniężna, budżet, kredyty, bankowość, polityka podatkowa i celna), fundusze celowe, ubezpieczenia, działania antymonopolistyczne, rynek kapitałowy, sprawy Skarbu Państwa, działalność przedsiębiorstw państwowych, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, łączność, budownictwo, transport i gospodarka morska, górnictwo i energetyka, turystyka, stosunki gospodarcze z zagranicą.
  • Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą - Przedmiotem działania komisji są: więzi z krajem, Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkałych za granicą i ich sytuacja prawna, inicjowanie i koordynacja współpracy środowisk polonijnych, ochrona dziedzictwa polskiej kultury i historii za granicą oraz opiniowanie dla Prezydium Senatu planu i wykonania zadań zleconych przez Prezydium Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

PKW - zaświadczenie o wyborze

  • Zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze na Senatora RP: Kliknij

 

  • Tekst roty ślubowania na Senatora RP: Kliknij

I posiedzenie Senatu VII kadencji

5 listopada 2007 r. odbyło się  pierwsze posiedzenie Senatu RP VII kadencji. Posiedzenie to zostało otwarte przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na Marszałka Senatu, wybrano senatora Bogdana Borusewicza. Po odczytaniu roty ślubowania „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czyniąc wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegając Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.” Kazimierz Kleina z dodaniem słów: "Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg." złożył ślubowanie.

220 390 głosów

W niedzielnych wyborach do Parlamentu Kazimierz Kleina kandydat Platformy Obywatelskiej do Senatu zdobył 220390 tys. Decyzją mieszkańców okręgu gdyńsko - słupskiego z dniem 5 listopada obejmie mandat Senatora RP. Wszystkim, którzy przyczynili sie do tak wielkiego sukcesu pragniemy podziękować. Dziekujemy za wszystkie życzenia, za okazane po raz kolejny zaufanie.
TOP